Algemene Voorwaarden


Artikel 1 – Algemeen

1.1 C-Bright BVBA, met adres te 1861 Wolvertem, Temsesteenweg 19, en ingeschreven in de

Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0525.730.892. Telefoon: +32 (0) 52 30

31 32 – E-mail: info@c-bright.be – Website: www.c-bright.be.

1.2 Alle door C-BRIGHT afgesloten overeenkomsten en aanvaarde bestellingen zijn onderworpen

aan hiernavolgende voorwaarden.

De elektronische webwinkel van C-BRIGHT biedt haar klanten de mogelijkheid om producten online

aan te kopen. De klant aanvaardt dat deze Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van de eventuele

eigen algemene voorwaarden van de klant, van toepassing zijn op alle artikelen uit het online

assortiment en elke aankoop die de klant online plaatst bij C-BRIGHT. Voordat de overeenkomst op

afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument

beschikbaar gesteld.

1.3 Enkel deze voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen C-BRIGHT en de opdrachtgever,

die bij zijn opdrachtverstrekking erkent deze te aanvaarden. Indien er uitdrukkelijk schriftelijk de

voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere

overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.

1.4 Iedere gebruiker die een aankoop wenst te verrichten bevestigt dat hij een natuurlijk persoon is

en handelingsbevoegd is. Een gebruiker die krachtens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van

het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding aankopen verrichten op de

website.


Artikel 2 – Offertes en prijsopgaven – totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Offertes en prijsopgaven worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting

vanwege C-BRIGHT. Offertes en prijsopgaven gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd,

in principe 7 dagen na de opmaak ervan. Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen

rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.

2.2 Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door

C-BRIGHT zijn bevestigd. C-Bright behoudt zich het recht voor om na de ontvangst van uw

ondertekende offerte of uw bestelling een voorschotfactuur op te stellen voor 60% van het


totaalbedrag van de bestelling. In dat geval worden de werken opgestart zodra het voorschot door C-

BRIGHT ontvangen is.


2.3 De bestellingen geplaatst via de website www c-work.be binden de klant op eenzelfde wijze als

bestellingen die gemaakt zijn via bestelbonnen, e-mail of op andere wijze.


2.4 C-BRIGHT beschouwt als haar opdrachtgever de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de

opdracht aan C-BRIGHT heeft toevertrouwd, tenzij er uitdrukkelijk werd meegedeeld dat men in

opdracht handelt van een derde en op voorwaarde dat de naam, het adres en het

ondernemingsnummer van deze derde op datzelfde moment worden meegedeeld aan C-BRIGHT.

Degene die een bestelling plaatst voor een rechtspersoon, verbindt zich solidair met de rechtspersoon

in wiens naam hij handelt.

2.5 Elke annulering van een opdracht of bestelling door de opdrachtgever dient schriftelijk te

gebeuren. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door C-BRIGHT. In geval van aanvaarding

van de annulering is de opdrachtgever, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een

forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25 % van de prijs van de opdracht of de bestelling, met

een minimum van 150,00 EUR, onverminderd de mogelijkheid voor C-BRIGHT om een hogere schade

aan te tonen en te vorderen.

2.6 Elke wijziging van de opdracht of de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren en

geeft in principe aanleiding tot een nieuwe offerte of prijsopgave, en dit naar eigen inzicht en beslissing

van C-BRIGHT, die in dit geval gerechtigd is om de termijn en/of het tarief aan te passen of de opdracht

alsnog te wijzigen.

2.7 Tussen partijen wordt overeengekomen dat, in afwijking van het Burgerlijk Wetboek, de

opdrachtgever bij aanneming van werken (diensten) niet het recht heeft om de overeenkomst

eenzijdig te beëindigen.


Artikel 3 – Uitvoering – Levering

3.1 C-BRIGHT besteedt de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde

opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis. De leverings- en/of

uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor

C-BRIGHT, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering

en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de

overeenkomst of weigeren om het product in ontvangst te nemen.

3.2 De opdrachtgever bezorgt C-BRIGHT in elk stadium van de uitvoering van de overeenkomst tijdig

alle gegevens die noodzakelijk geacht worden voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien deze

benodigde gegevens niet tijdig aan C-BRIGHT zijn verstrekt, heeft C-BRIGHT het recht de uitvoering van

de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de

opdrachtgever te factureren.

3.3 In de offerteprijs is één correctieronde inbegrepen voor copywriting, vorm en kleur. Na

ontvangst van het ontwerp heeft de opdrachtgever 5 werkdagen de tijd om opmerkingen te

formuleren. Na het verloop van 3 werkdagen, beschouwt C-BRIGHT het ontwerp als definitief.

Bijkomende correcties alsook toevoegingen of wijzigingen op het vlak van inhoud of stijl worden

aangerekend aan het standaarduurtarief. In geval van ingrijpende aanpassingen, behoudt C-BRIGHT

zich het recht voor om een nieuwe offerte of prijsopgave op te stellen.


3.4 Indien C-BRIGHT een transport naar de klant behartigt of naar een door de klant opgegeven

locatie, dan wordt het transport aangerekend conform de in de offerte opgenomen tarieven (excl.

BTW). Indien een leveringsadres foutief wordt doorgegeven of een levering/uitvoering blijkt niet

mogelijk om een reden die zijn oorzaak vindt bij de klant, dan worden de daardoor veroorzaakte kosten

aangerekend aan de klant.

3.5 Deelleveringen en/of -uitvoeringen zijn toegelaten. C-BRIGHT behoudt zich het recht voor deze

deelleveringen en/of -uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.

3.6 C-BRIGHT behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder

voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien er objectieve redenen aanwezig zijn die aantonen

dat de solvabiliteit- en of liquiditeitspositie van de klant in gevaar gebracht is (bijv. door faillissement,

WCO, kennelijk onvermogen, achterstallige betalingen bij C-BRIGHT of derden, het bekomen van

collectieve schuldenregeling door de klant,…).

3.7 Indien C-BRIGHT na de bevestiging van de opdracht en voor of tijdens de levering


omstandigheden verneemt waardoor de afspraken niet meer voldoende verzekerd lijken, dan heeft C-

BRIGHT het recht vooruitbetaling of borgstelling te vorderen, desgevallend om de overeenkomst op te zeggen zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de klant.


Artikel 4 – Prijs

4.1 De overeenkomst is gesloten aan de op de bestelbon vermelde prijzen en de daarin voorziene

betalingswijze, behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de oorspronkelijke

offerte die bevestigd werden door C-BRIGHT. De prijs is echter verhoogbaar indien tussen de periode

van het aangaan van de overeenkomst en/of de bestelbon en de datum van levering van diensten, de

lonen of andere bestanddelen die de prijs kunnen beïnvloeden (o.a. fiscale tarieven, sociale lasten, e.d.

– een stijging ondergaan.

4.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten, tenzij uitdrukkelijk anders wordt voorzien. De

BTW is ten laste van de opdrachtgever.


Artikel 5 – Betaling

5.1 De facturen van C-BRIGHT zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, contant

betaalbaar, op de maatschappelijke zetel.

5.2 Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van

rechtswege vermeerder met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 %

van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 150,00 EUR, zonder dat een ingebrekestelling

nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke

intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand

inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke

begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen


eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in

mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

5.3 In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle

openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft C-BRIGHT het recht om, zonder

enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te

schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak op

schadeloosstelling.

5.4 Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7, dient de opdrachtgever de facturen van C-BRIGHT,

in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de 8

kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

5.5 C-BRIGHT is gerechtigd om te allen tijde tegoeden die zij heeft van opdrachtgevers te

compenseren met schulden aan de opdrachtgever, zelfs na samenloop.


Artikel 6 – Overmacht

6.1 Indien C-BRIGHT de opdracht niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt

ongevallen, brand, overstromingen, stakingen, lock-outs, opstanden, ongeval, ziekte, maatregelen van

overheidswege, vertragingen bij leveranciers, faillissement van de opdrachtgever, storingen in de

dienstverlening van internetproviders, gebrek aan vervoermateriaal, enz., heeft C-BRIGHT het recht

om aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de

opdrachtgever.

6.2 Indien C-BRIGHT bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft

voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is C-BRIGHT gerechtigd het reeds

uitgevoerd afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als

betrof het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Alle klachten in verband met de geleverde diensten en/of producten moeten binnen 8

kalenderdagen na de definitieve oplevering schriftelijk gemeld worden. Eventuele onzichtbare

gebreken dienen, op straffe van verval, door middel van een aangetekende brief gemeld te worden

binnen de 8 kalenderdagen na de ontdekking ervan. Elk gebrek dat niet tijdig is gemeld, doet elk recht

op herstelling of vervanging vervallen. De formulering van een klacht ontslaat de opdrachtgever in


geen enkel geval van zijn betalingsverplichtingen. Het in ontvangst nemen van een klacht door C-

BRIGHT kan door de opdrachtgever niet worden beschouwd als een teken dat C-BRIGHT de klacht tijdig


of terecht acht.

7.2 In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft C-BRIGHT de keuze om

de gebreken te herstellen conform de opdracht of hiervoor een schadevergoeding te betalen.


7.3 De schadevergoeding waartoe C-BRIGHT op basis van deze overeenkomst aansprakelijk kan zijn,

wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 20 % van de

gefactureerde waarde van de bestelbon bedragen. In geval de opdrachtgever aanspraak meent te

kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze

te bewijzen. Het is hem niet toegelaten de betaling van de openstaande facturen in te houden of uit

te stellen.

7.4 C-BRIGHT is enkel aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een

aan haar toerekenbare tekortkoming. C-BRIGHT kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor

alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, schade door vertraging, gederfde winst en


gebruiksderving, gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade. De aansprakelijkheid van C-

BRIGHT is in elk geval beperkt tot het bedrag ter hoogte van de factuurwaarde excl. BTW voor de


betreffende opdracht of bestelling.

7.5 C-BRIGHT is niet aansprakelijk voor:

– schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne

communicatiemiddelen zoals e-mail, internet, etc.;

– schade of moeilijkheden veroorzaakt door computervirussen edm. In geval van beschadiging

in de software van de opdrachtgever ten gevolge van het gebruik van door C-BRIGHT bewerkte

bestanden, is C-BRIGHT enkel aansprakelijk in geval van opzet of grove nalatigheid;

– onleesbaarheid, slechte staat of onbruikbaarheid van de drager, het formaat van de drager

en/of de software;

– de inhoud, de onjuistheid, de onduidelijkheid of eventuele ondubbelzinnigheid in de teksten

van de opdrachtgever;

– schade als gevolg van plagiaat in hoofde van de opdrachtgever, die naar C-BRIGHT teksten


doorstuurt die de auteursrechten van derden kunnen schenden, met als doel deze door C-

BRIGHT te laten verwerken in de vormgeving;


– schade als gevolg van verlies, vernietiging of beschadiging van documenten, brochures,

papieren of andere informatiedragers, zoals usb-sticks of dvd’s, die de opdrachtgever ter

beschikking heeft gesteld van C-BRIGHT voor de goede uitvoering van de opdracht. De

verzending ervan gebeurt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

– schade of ongewenst resultaat als gevolg van de bewerking van textiel dat door de klant zelf

werd aangebracht.

7.6 Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij

verkoop van consumptiegoederen heeft de consument een aantal wettelijke rechten. De wettelijke

garantietermijn van twee jaar is onverkort geldig vanaf de datum van levering.

Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik (door de

gebruiker zelf of door derden), vallen niet onder de garantie.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant bij

gebreken vooraf contact op te nemen met C-BRIGHT waarna de klant het artikel (met aankoopbewijs)

dient te bezorgen aan C-BRIGHT.

C-BRIGHT zal vervolgens contact opnemen met de leverancier van de producten, die beslist of er al

dan niet een gebrek bestaat aan de producten dat binnen de garantie valt. Als dit niet het geval is,

zullen de producten worden terugbezorgd aan de gebruiker.


Artikel 8 – Verzakingsrecht en retourbeleid

8.1 De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument

artikelen online aankopen.

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van

de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van

de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien

kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid

beroept, moet hij de goederen en de verpakking op eigen risico en kosten, in originele, onbeschadigde

en ongebruikte staat terugsturen naar C-BRIGHT, Temsesteenweg 19, 1861 Wolvertem, België.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle

toebehoren, gebruiksaanwijzingen en de factuur of het aankoopbewijs kunnen worden

teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

– verkeerd gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen;

– licht versleten artikelen;

– geheel of gedeeltelijk versleten artikelen;

– artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd;

– artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt;

– artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

8.2 C-BRIGHT behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de

artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan de

verkoper of de leverancier van het artikel.


Artikel 9 – Gebruiksrechten en intellectuele eigendom

9.1 De opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde diensten

en producten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van C-BRIGHT heeft

voldaan.

C-BRIGHT behoudt zich het uitdrukkelijk recht voor de onbetaalde leveringen terug te eisen, waar zij

zich ook mogen bevinden, zonder enig verhaal of verzet van de opdrachtgever.

Tijdens deze periode van eigendomsvoorbehoud neemt de opdrachtgever de plichten en de

verantwoordelijkheid van bewaarder op zich voor de geleverde goederen en hij verbindt er zich

bijgevolg toe deze te bewaken en te verzekeren tegen alle oorzaken van beschadiging, vernietiging,

diefstal, brand, verlies enz.

Niettegenstaande het voorziene eigendomsvoorbehoud, gaat het risico met betrekking tot de

goederen over op de opdrachtgever op het ogenblik van de levering.


9.2 De voor of na de totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever ter hand gestelde

documenten zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van C-BRIGHT, tenzij uitdrukkelijk

anders werd overeengekomen. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de

opdrachtgever worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis

gebracht van derden.

9.3 De volle eigendom van intellectuele rechten op de door C-BRIGHT verstrekte concepten of

ontwerpen, blijft C-BRIGHT, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt.

9.4 C-BRIGHT is te allen tijde gerechtigd om voor promotiedoeleinden op haar website en sociale

media als referentie te verwijzen naar de geleverde diensten en/of producten met vermelding van de

identiteitsgegevens van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 10 – Persoonsgegevens

10.1 Door te bestellen via de website van C-BRIGHT, staat de klant uitdrukkelijk toe dat kan worden

overgegaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals

de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het

opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de

geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft

verklaard tijdens het aankoopproces. C-BRIGHT zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden;

De klant heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De klant heeft ten allen tijde het

recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van de gegevens voor directe

marketingdoeleinden. Voor meer informatie wordt de klant uitgenodigd zich te wenden tot het

openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de persoonlijke Levenssfeer

te Brussel.


Artikel 11 – Varia en geschillenregeling


11.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door C-

BRIGHT van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.


11.2 Het is de klant verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met C-BRIGHT afgesloten

overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van C-BRIGHT. Elke

ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

11.3 Een eventueel in gebreke blijven van C-BRIGHT om de uitvoering te eisen van de bepalingen van

deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze

of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.

11.4 De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden

doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

11.5 In de relatie tussen C-BRIGHT en de klant is enkel het Belgische recht van toepassing. Elk geschil

zal door C-BRIGHT worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement Brussel,

onverminderd het recht voor C-BRIGHT om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken

van het rechtsgebied van de klant.